รับว่าความ ดำเนินคดี ทั่วราชอาณาจักร

cover-low

รับว่าความ.com

สำนักงานกฎหมาย เอสพีแอลเอ ลอว์

มีประสบการณ์ด้านงานคดีจำนวนมาก
อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
ให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ

งานคดีอาญา

• ว่าความคดีปลอมเอกสาร

• ว่าความคดีฉ้อโกง

• ว่าความคดีลักทรัพย์นายจ้าง

• ว่าความคดีรับของโจร

• ว่าความคดีหมิ่นประมาท

• ว่าความคดียักยอกทรัพย์

• ว่าความคดีว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค เป็นต้น

งานคดีแพ่ง

• ว่าความคดีมรดก/คดีฟ้องเรียกกรรมสิทธิ์รวม

• ว่าความคดีที่เกี่ยวกับสัญญา/ผิดสัญญา/เรียกค่าเสียหาย

• ว่าความคดีกู้ยืมเงิน

• ว่าความคดีละเมิด

• ว่าความคดีฟ้องขับไล่/เรียกค่าเสียหาย

• ว่าความคดีหุ้นส่วนบริษัท

• ว่าความคดีครอบครัว เป็นต้น

งานคดีศาลชำนาญพิเศษอื่นๆ

• งานคดีแรงงาน

• งานคดีด้านทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า)

• งานคดีผู้บริโภค

 

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์